فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نومیدی و گروه کافران

لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون؛(408) از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می شوند!

امید به هدایت

اذهبا الی فرعون انه طغی فقو لا له قولاً لیناً لعله یتذکر او یخشی؛(409) بسوی فرعون بروید؛ که طغیان کرده است! اما بنرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر شود، یا (از خدا) بترسد!

امید به گشایش

فان مع العسر یسراً ان مع العسر یسراً؛(410) به یقین با (هر) سختی آسانی است، (آری) مسلماً با (هر) سختی آسانی است.