فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امر و نهی شرع

ای تو به صفات خویش موصوف ای نهی تو منکر امر معروف
نظامی

امر و نهی الهی

امر و نهیش به راستی موقوف نهی او منکر امر او معروف
نظامی

انواع عبادات

بدان که انبیاء سالار دینند در استرزاق آثار سمائی
ز انواع گدائی های طاعات که بر جوشد بدان بحر عطائی
ز صوم و از صلوه و از مناسک ز نهی منکر و شیر غزائی
که بی حد است انواع عبادات و انواع ثقات و ابتلائی
مولوی