فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

امر و نهی شرع

ای تو به صفات خویش موصوف ای نهی تو منکر امر معروف
نظامی

امر و نهی الهی

امر و نهیش به راستی موقوف نهی او منکر امر او معروف
نظامی