فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهاد با امر به معروف

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): نصر المظلوم و الأمر بامعروف و النهی عن المنکر جهاد؛(383) یاری رساندن به ستم دیده و امر به معروف و نهی از منکر جهاد در راه خدا است.

پیوستگی خیر

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوی؛(384) مردم همیشه در خیر خواهند بود تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و در نیکی و پرهیزکاری یکدیگر را یاری می رسانند.

قوام شریعت

امام علی (علیه السلام): قوام الشریعه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود؛(385) استواری شریعت، به امر به معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود است.