فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثه فی بحر لجی؛(377) تمامی اعمال و کارها حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ای در مقابل یک دریای بزرگ پهناور است.

نهایت دینداری

غایه الدین الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود؛(378) نهایت دینداری، امر به معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود الهی است.