فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش امر به معروف

لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من أمر بصدقه أو معروف أو اصلاح بین الناس و من بفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه أجراً عظیماً؛(372) در بسیاری از سخنان در گوشی (و جلسات محرمانه) آنها، خیر و سودی نیست؛ مگر کسی که (به این وسیله،) امر به کمک به دیگران، یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند؛ و هر کس برای خشنودی پروردگار چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

امر به معروف و نهی از منکر موجب رحمت خدا

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله أولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم؛(373) مردان و زنان با ایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!

امر به معروف وسیله جلب رضای خداوند متعال

و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر أهله بالصلوه و الزکوه و کان عند ربه مرضیا؛(374) و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن، که او در وعده هایش صادق، و رسول و پیامبری (بزرگ) بود! او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.