فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امر به معروف و نهی از منکر یک واجب کفایی است

و لتکن منکم أمه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون؛(369) باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.

امر به معروف موجب ارزش انسان

و ضرب الله مثلاً رجلین أحدهما أبکم لا یقدر علی شی ء و هو کل علی مولاه أینما یوجهه لایأت بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم؛(370) خداوند مثالی (دیگر) زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادر زاد است؛ و قادر بر هیچ کاری نیست؛ و سربار صاحبش می باشد؛ او را در پی هرکاری بفرستد، خوب انجام نمی دهد، آیا چنین انسانی، با کسی که امر به عدل و داد می کند، و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟!

بر پایی امر به معروف از نشانه های حکومت صالحان

الذین ان مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و ءاتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الأمور و ان یکذبوک فقد کذبت فبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابرهیم و قوم لوط؛(371) همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را بر پا می دارند. و زکات می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و پایان همه کارهای از آن خداست! اگر تو را تکذیب کنند، (امر تازه ای نیست؛) پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط.