فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در مواعظ لقمان

یبنی أقم الصلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما أصابکم ان ذلک من عزم الأمور؛(368) پسرم! نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است!

امر به معروف و نهی از منکر یک واجب کفایی است

و لتکن منکم أمه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون؛(369) باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.

امر به معروف موجب ارزش انسان

و ضرب الله مثلاً رجلین أحدهما أبکم لا یقدر علی شی ء و هو کل علی مولاه أینما یوجهه لایأت بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم؛(370) خداوند مثالی (دیگر) زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادر زاد است؛ و قادر بر هیچ کاری نیست؛ و سربار صاحبش می باشد؛ او را در پی هرکاری بفرستد، خوب انجام نمی دهد، آیا چنین انسانی، با کسی که امر به عدل و داد می کند، و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟!