فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت گفتار و رفتار خوش در امر به معروف و نهی از منکر

ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی أحسن ان ربک هو أعلم بمن ضل عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین؛(367) با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگارت، از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایت یافتگان داناتر است.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در مواعظ لقمان

یبنی أقم الصلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما أصابکم ان ذلک من عزم الأمور؛(368) پسرم! نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است!

امر به معروف و نهی از منکر یک واجب کفایی است

و لتکن منکم أمه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون؛(369) باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.