فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

محک تجربه

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
حافظ

رندان بلاکش

ناز پروده، تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
بنده می نالد به حق از درد خویش صد شکایت می کند از رنج خویش
حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و زار کرد
خوش همی آید مرا آواز تو و ان خدایا گفتن و آن راز تو
طوطیان و بلبلان را از پسند از خوش آوازی قفس در می کشند
زاغ و جغد را اندر قفس نی شنیده تاکنون اندر قصص

نکات

... انسان در این دنیا، هر انسانی که باشد از انسان های بزرگ مثل انبیاء و اولیا تا هر جا که برسد، مورد امتحان است. امتحان ملازم با وجود انسان است و هیچ انسانی بدون امتحان نخواهد در این عالم زیست کند گاهی امتحان به خوف، به جوع، به نقص در اموال و انفس، به نقص در ثمرات و امثال این هاست(364).
مرام کمونیستی بیشتر از حسادت ناشی می شود که دیگری دارد و من ندارم؛ غافل از این که نعمت خدا تنها در دارایی و مال و ثروت نیست. آیا ثروتمند بیش از فقیر صحت، اولاد آرامش و راحتی و چیزهایی دیگر دارد؟! بنابراین، اگر دارایی ها و ناداری ها افراد من حیث المجموع حساب شود، می بینید که: ألمصائب بالسویه مقسومه بین البریه؛ گرفتاری ها به صورت مساوی و یکسان میان مردم تقسیم شده است.(365)
در قرآن حدود بیست مرتبه مسئله آزمایش و امتحان مطرح شده و از سنتهای الهی است.