فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گل خوشبو

تا نبیند رنج و سختی مردکی گردد تمام تا نیاید باد و باران گل کجا بویا شود
ناصر خسرو

محک تجربه

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
حافظ

رندان بلاکش

ناز پروده، تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
بنده می نالد به حق از درد خویش صد شکایت می کند از رنج خویش
حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و زار کرد
خوش همی آید مرا آواز تو و ان خدایا گفتن و آن راز تو
طوطیان و بلبلان را از پسند از خوش آوازی قفس در می کشند
زاغ و جغد را اندر قفس نی شنیده تاکنون اندر قصص