فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جام بلا

هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند

گل خوشبو

تا نبیند رنج و سختی مردکی گردد تمام تا نیاید باد و باران گل کجا بویا شود
ناصر خسرو

محک تجربه

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
حافظ