فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مات اویم

در بلا هم می چشم لذات او مات اویم مات اویم مات او
سعدی

جام بلا

هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند

گل خوشبو

تا نبیند رنج و سختی مردکی گردد تمام تا نیاید باد و باران گل کجا بویا شود
ناصر خسرو