فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بلای سخت

اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری
رودکی

مات اویم

در بلا هم می چشم لذات او مات اویم مات اویم مات او
سعدی

جام بلا

هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند