فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

افتاد مشکلها...

الا یا ایها الساقی ادرکأساً و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
حافظ

بلای سخت

اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری
رودکی

مات اویم

در بلا هم می چشم لذات او مات اویم مات اویم مات او
سعدی