فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعا. دافع بلا

عن حماد بن عثمان قال سمعته یقول ان الدعاء یرد القضاء ینقضه کما ینقض السلک و قد أبرم ابراماً؛(352) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: همانا دعا قضا و بلا را باز گرداند و آن را از هم باز می کند همانطور که رشته نخ از هم باز شود اگر چه به سختی تابیده شده باشد.

دینداری هنگام بلا

ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی ألسنتهم بحو طونه ما درت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون؛(353) مردم بندگان دنیایند و دینداریشان فقط زبانی است و تا آنجا با دین همراهند و برگرد آن می چرخند که زندگی مادی آنها را تأمین کند و چون گرفتار آزمایش شدند معلم می شود که دین داران کم اند.

داستانها