فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خیر بودن بلا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال عجبت للمرء المسلم یقضی الله عزوجل له قضاء الاکان خیراًله و ان قرض بالمقاریض کان خیراًله و ان ملک مشارق الأرض و مغاربها کان خیراًله؛(351) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از مرد مسلمان در شگفتم که خداوند عزوجل قضایی بر او حکم نمی کنم مگر اینکه خیرش باشد و اگر با قیچی ها او را پاره پاره کنند، برا خیر اوست و اگر صاحب مشرق و مغرب زمین هم شود برای خیر اوست.

دعا. دافع بلا

عن حماد بن عثمان قال سمعته یقول ان الدعاء یرد القضاء ینقضه کما ینقض السلک و قد أبرم ابراماً؛(352) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: همانا دعا قضا و بلا را باز گرداند و آن را از هم باز می کند همانطور که رشته نخ از هم باز شود اگر چه به سختی تابیده شده باشد.

دینداری هنگام بلا

ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی ألسنتهم بحو طونه ما درت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون؛(353) مردم بندگان دنیایند و دینداریشان فقط زبانی است و تا آنجا با دین همراهند و برگرد آن می چرخند که زندگی مادی آنها را تأمین کند و چون گرفتار آزمایش شدند معلم می شود که دین داران کم اند.