فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر بر بلا

قال أبو عبدالله (علیه السلام) قال الله عز و جل عبدی المومن لا أصرفه فی شی ء الاجعلته خیراًله فلیرض بقضائی و لیصبر علی بلائی و لیشکر نعمائی أکتبه یا محمد منالصدیقین عندی؛(350) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند عزو جل فرموده است: بنده مومنم را درباره کاری نمی گردانم جز اینکه آن را برایش خیر قرار دهم. پس بایدبهقضایم خرسند، به بلایمشکیبا و به نعمت هایم شکرگزار باشد تا ای محمد! او را از صدیقان درگاهم بنویسم.

خیر بودن بلا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال عجبت للمرء المسلم یقضی الله عزوجل له قضاء الاکان خیراًله و ان قرض بالمقاریض کان خیراًله و ان ملک مشارق الأرض و مغاربها کان خیراًله؛(351) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از مرد مسلمان در شگفتم که خداوند عزوجل قضایی بر او حکم نمی کنم مگر اینکه خیرش باشد و اگر با قیچی ها او را پاره پاره کنند، برا خیر اوست و اگر صاحب مشرق و مغرب زمین هم شود برای خیر اوست.

دعا. دافع بلا

عن حماد بن عثمان قال سمعته یقول ان الدعاء یرد القضاء ینقضه کما ینقض السلک و قد أبرم ابراماً؛(352) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: همانا دعا قضا و بلا را باز گرداند و آن را از هم باز می کند همانطور که رشته نخ از هم باز شود اگر چه به سختی تابیده شده باشد.