فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایمنی از بلا

محمد بن بهلول العبدی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لم یؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنیا و لکنه آمنه من العمی فیها و الشقاء فی الاخره؛(349) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خداوند مؤمن را از بلاها پریشان کننده دنیا ایمن نکرده است، بلکه او را از نابینایی در دنیا و بدبختی در آخرت ایمن کرده است.

صبر بر بلا

قال أبو عبدالله (علیه السلام) قال الله عز و جل عبدی المومن لا أصرفه فی شی ء الاجعلته خیراًله فلیرض بقضائی و لیصبر علی بلائی و لیشکر نعمائی أکتبه یا محمد منالصدیقین عندی؛(350) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند عزو جل فرموده است: بنده مومنم را درباره کاری نمی گردانم جز اینکه آن را برایش خیر قرار دهم. پس بایدبهقضایم خرسند، به بلایمشکیبا و به نعمت هایم شکرگزار باشد تا ای محمد! او را از صدیقان درگاهم بنویسم.

خیر بودن بلا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال عجبت للمرء المسلم یقضی الله عزوجل له قضاء الاکان خیراًله و ان قرض بالمقاریض کان خیراًله و ان ملک مشارق الأرض و مغاربها کان خیراًله؛(351) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از مرد مسلمان در شگفتم که خداوند عزوجل قضایی بر او حکم نمی کنم مگر اینکه خیرش باشد و اگر با قیچی ها او را پاره پاره کنند، برا خیر اوست و اگر صاحب مشرق و مغرب زمین هم شود برای خیر اوست.