فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آرزو برای اصابت بلا!

عن عبدالله بن أبی یعفور قال شکوت الی أبی عبدالله (علیه السلام) ما ألقی من الأوجاع و کان مسقاماً فقال لی یا عبدالله لو یعلم المؤمن ماله من الأجر فی المصائب لتمنی أنه قرض بالمقاریض؛(348) عبدالله بن ابی یعفور گفت: از دردهایی که به من رسید، به حضرت امام صادق (علیه السلام) شکایت کردم - او همیشه بیمار بود - حضرت فرمودند: ای عبدالله! اگر مؤمن بداند که چه پاداشی در مصیب هاست آرزو می کند که با چندین قیچی تکه تکه شود.

ایمنی از بلا

محمد بن بهلول العبدی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لم یؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنیا و لکنه آمنه من العمی فیها و الشقاء فی الاخره؛(349) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خداوند مؤمن را از بلاها پریشان کننده دنیا ایمن نکرده است، بلکه او را از نابینایی در دنیا و بدبختی در آخرت ایمن کرده است.

صبر بر بلا

قال أبو عبدالله (علیه السلام) قال الله عز و جل عبدی المومن لا أصرفه فی شی ء الاجعلته خیراًله فلیرض بقضائی و لیصبر علی بلائی و لیشکر نعمائی أکتبه یا محمد منالصدیقین عندی؛(350) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند عزو جل فرموده است: بنده مومنم را درباره کاری نمی گردانم جز اینکه آن را برایش خیر قرار دهم. پس بایدبهقضایم خرسند، به بلایمشکیبا و به نعمت هایم شکرگزار باشد تا ای محمد! او را از صدیقان درگاهم بنویسم.