فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جایگاه اهل بلا در بهشت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان فی الجنه منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده؛(347) همانا در بهشت جایگاهی است که هیچ بنده ای جز با دچار شدن به بلایی در بدن به آن نمی رسد.

آرزو برای اصابت بلا!

عن عبدالله بن أبی یعفور قال شکوت الی أبی عبدالله (علیه السلام) ما ألقی من الأوجاع و کان مسقاماً فقال لی یا عبدالله لو یعلم المؤمن ماله من الأجر فی المصائب لتمنی أنه قرض بالمقاریض؛(348) عبدالله بن ابی یعفور گفت: از دردهایی که به من رسید، به حضرت امام صادق (علیه السلام) شکایت کردم - او همیشه بیمار بود - حضرت فرمودند: ای عبدالله! اگر مؤمن بداند که چه پاداشی در مصیب هاست آرزو می کند که با چندین قیچی تکه تکه شود.

ایمنی از بلا

محمد بن بهلول العبدی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لم یؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنیا و لکنه آمنه من العمی فیها و الشقاء فی الاخره؛(349) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خداوند مؤمن را از بلاها پریشان کننده دنیا ایمن نکرده است، بلکه او را از نابینایی در دنیا و بدبختی در آخرت ایمن کرده است.