فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایمان و بلا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال انما المؤمن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه؛(346) همانا مؤمن به منزله کفه ترازو است که هرگاه به ایمانش افزوده شود، بلایش نیز زیاد گردد.

جایگاه اهل بلا در بهشت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان فی الجنه منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده؛(347) همانا در بهشت جایگاهی است که هیچ بنده ای جز با دچار شدن به بلایی در بدن به آن نمی رسد.

آرزو برای اصابت بلا!

عن عبدالله بن أبی یعفور قال شکوت الی أبی عبدالله (علیه السلام) ما ألقی من الأوجاع و کان مسقاماً فقال لی یا عبدالله لو یعلم المؤمن ماله من الأجر فی المصائب لتمنی أنه قرض بالمقاریض؛(348) عبدالله بن ابی یعفور گفت: از دردهایی که به من رسید، به حضرت امام صادق (علیه السلام) شکایت کردم - او همیشه بیمار بود - حضرت فرمودند: ای عبدالله! اگر مؤمن بداند که چه پاداشی در مصیب هاست آرزو می کند که با چندین قیچی تکه تکه شود.