فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

درجه امتحان و بلا

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الذین یلونهم ثم الأمثل فالأمثل؛(345) شدیدترین مردم از جهت امتحان و آزمایش انبیاء هستند، سپس کسانی که به انبیاء نزدیک می باشند و بعد از ایشان هر که در رتبه بالاتر است.

ایمان و بلا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال انما المؤمن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه؛(346) همانا مؤمن به منزله کفه ترازو است که هرگاه به ایمانش افزوده شود، بلایش نیز زیاد گردد.

جایگاه اهل بلا در بهشت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان فی الجنه منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده؛(347) همانا در بهشت جایگاهی است که هیچ بنده ای جز با دچار شدن به بلایی در بدن به آن نمی رسد.