فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بلا نتیجه دوستی خدا

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان عظیم الأجر لمع عظیم البلاء و ما أحب الله قوماً الا ابتلاهم؛(344) همانا اجر و پاداش بزرگ با امتحان و آزمایش بزرگ همراه است. خداوند قومی را دوست ندارد، مگر آنکه او را مورد آزمایش قرار می دهد.

درجه امتحان و بلا

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الذین یلونهم ثم الأمثل فالأمثل؛(345) شدیدترین مردم از جهت امتحان و آزمایش انبیاء هستند، سپس کسانی که به انبیاء نزدیک می باشند و بعد از ایشان هر که در رتبه بالاتر است.

ایمان و بلا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال انما المؤمن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه؛(346) همانا مؤمن به منزله کفه ترازو است که هرگاه به ایمانش افزوده شود، بلایش نیز زیاد گردد.