فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

بلا نتیجه دوستی خدا

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان عظیم الأجر لمع عظیم البلاء و ما أحب الله قوماً الا ابتلاهم؛(344) همانا اجر و پاداش بزرگ با امتحان و آزمایش بزرگ همراه است. خداوند قومی را دوست ندارد، مگر آنکه او را مورد آزمایش قرار می دهد.

درجه امتحان و بلا

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الذین یلونهم ثم الأمثل فالأمثل؛(345) شدیدترین مردم از جهت امتحان و آزمایش انبیاء هستند، سپس کسانی که به انبیاء نزدیک می باشند و بعد از ایشان هر که در رتبه بالاتر است.