فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بلای آسمانی برای کفران کنندگان نعمت ها

فعسی ربی أن یوتین خیراً من جنتک ویرسل علیها حسباناً من السماء فتصبح صعیداً زلقاً؛(343) شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد، بگونه ای که آن را به زمین بی گیاه لغزنده ای مبدل کند!

روایات

بلا نتیجه دوستی خدا

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان عظیم الأجر لمع عظیم البلاء و ما أحب الله قوماً الا ابتلاهم؛(344) همانا اجر و پاداش بزرگ با امتحان و آزمایش بزرگ همراه است. خداوند قومی را دوست ندارد، مگر آنکه او را مورد آزمایش قرار می دهد.