گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آزمایش انسان با مصایب

و اذا نجینکم من ءال فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون أبناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم؛(342) و (نیز به یاد آورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم؛ که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند: پسران شما را سر می بریدند؛ و زنان شما را (برای کنیزی) زنده نگه می داشتند. و در اینها، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود.

بلای آسمانی برای کفران کنندگان نعمت ها

فعسی ربی أن یوتین خیراً من جنتک ویرسل علیها حسباناً من السماء فتصبح صعیداً زلقاً؛(343) شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد، بگونه ای که آن را به زمین بی گیاه لغزنده ای مبدل کند!

روایات