فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امتحان و بلا

آیات

امتحان عمومی

أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ءامنا و هم لا یفتنون؛(336) آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: ایمان آوردیم، به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟!