فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ضرب المثل

امانتدار شریک مال مردم است.

عمل به امانت

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم

خیانت و شر

مکن هیچگه راز کس را تو فاش بیا در امانت تو خائن مباش
که از آن نباشد خیانت بتر بپا گردد از آن بسی شور و شر