گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

ضرب المثل

امانتدار شریک مال مردم است.

عمل به امانت

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم