فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امانت در اسرار

المجالس بالامانه و افشاء سر اخیک خیانه؛(325) همنشینی باید توأم با امانت باشد و راز دوست را فاش کردن خیانت است.

ریشه اسلام

رأس الاسلام الأمانه؛(326) ریشه و اساس اسلام امانت است.

جوشن امانت

فاز من تجلبب الوفاء و ادرع الأمانه؛ علی (علیه السلام): کسی که جامه وفا داری پوشید و جوشن امانت در بر کرد پیروز شد.