فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امین محبوب خداوند

امام علی (علیه السلام): ان الله یحب المحترف الأمین؛(321) به راستی که خداوند پیشه ور امانت دار را دوست دارد.

مواظبت بر رعایت امانت در زبردستان

قال علی (علیه السلام): ثم تفقد أعمالهم و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوه لهم علی استعمال الأمانه و الرفق بالرعیه؛(322) پس بر کارهای آنان (کارگزاران دولت) مراقبت کن و ناظری راستگو و اهل و فابر ایشان بگمار که این مراقبت تو در کارها، وادار کننده آنها به رعایت امانت و مهربانی بر رعیت است.

مشمولیت رحمت الهی

قال الامام الکاظم (علیه السلام): ان أهل الأرض لمرحومون ما تجابوا و ادوا الأمانه و عملوا الحق؛(323) تمام مردم روی زمین مشمول رحمت الهی خواهند بود، مادامی که (به این سه اصل اساسی عمل کنند)؛ دوستدار هم باشند، امانت را ادا کنند، و در عمل پیرو حق و عدالت باشند.