فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امانت از خصایص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام علی (علیه السلام) أدی أمیتاً و مضی رشیداً و خلف فینا رایه الحق؛(320) آن بزرگ، رسالت خویش را با امانت به انجام رساند و دنیا را ترک کرد، در حالی راهنمای ما بود و پرچم حق را در میان ما باقی گذاشت.

امین محبوب خداوند

امام علی (علیه السلام): ان الله یحب المحترف الأمین؛(321) به راستی که خداوند پیشه ور امانت دار را دوست دارد.

مواظبت بر رعایت امانت در زبردستان

قال علی (علیه السلام): ثم تفقد أعمالهم و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوه لهم علی استعمال الأمانه و الرفق بالرعیه؛(322) پس بر کارهای آنان (کارگزاران دولت) مراقبت کن و ناظری راستگو و اهل و فابر ایشان بگمار که این مراقبت تو در کارها، وادار کننده آنها به رعایت امانت و مهربانی بر رعیت است.