فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امانت در ادیان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الابصدق الحدیث و أداء الأمانه الی البر و الفاجر؛(316) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند پیامبری را مبعوث نکرد مگر برای (برای مأموریت به دعوت بر) راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار.

دستور به ادای امانت

فمن کانت عند أمانه فلیودها الی من ائتمنه علیها؛(317) علی (علیه السلام) فرمود: کسی که از دیگران امانت نزد خود دارد، موظف است، ادای امانت کند و آنرا به صاحبش برگرداند.

امانت و صاحبان حرفه

کل ذی صناعه مضطر الی ثلاث خلال یجتلب بهاالمکسب و هو أن یکون حاذقاً بعمله مؤدیا للأمانه فیه مستمیلا لمن استعمله؛(318) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار است که دارای سه خصلت باشد تا بتواند با آن تحصیل در آمد کند. اول آنکه در رشته عملی خویش مهارت داشته باشد و با درستکاری و امانت رفتار کند و با کارفرمایان حسن بر خورد داشته باشد و نسبت به آنها ابراز تمایل کند.