فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایمان و امانت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لاایمان لمن لا أمانه له؛(314) آن که امانت دار نیست، ایمان ندارد.

ادای امانت؛ چه نیکو کار و چه بدکار

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث لم یجعل الله عزوجل لأحد فیهن رخصه أداء الأمانه الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدین برین کانا أو فاجرین؛(315) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که خداوند عزوجل درباره آنها به کسی اجازه مخالفت نداده است. رساندن امانت به نیکوکار و بدکار، وفای به عهد با نیکوکار و بدکار و نیکی به پدر و مادر، چه نیکوکار باشند و چه بدکار!

امانت در ادیان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الابصدق الحدیث و أداء الأمانه الی البر و الفاجر؛(316) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند پیامبری را مبعوث نکرد مگر برای (برای مأموریت به دعوت بر) راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار.