فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه خیانت در امانت

و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً فرهن مقبوضه فان أمن بعضکم بعضاً فلیود الذی اوتمن أمنته و لیتق الله ربه و لا تکتموا الشهده و من یکتمها فانه ءاثم قلبه و الله بما تعملون علیم؛(311) و اگر در سفر بودید، و نویسنده ای نیافتید، گروگان بگیرید! (گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد.) و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی خود را بموقع) بپردازد؛ و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می دهید، داناست.

صفت خیانت در امانت در اهل کتاب

و من أهل الکتب من ان تأمنه بقنطار یوده الیک و منهم من ان تأمنه بدینار لایؤده الیک الامادمت علیه فائماً ذلک بأنهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون؛(312) و در میان اهل کتاب، کسانی هستند که اگر ثروت زیادی - رسم امانت به آنها بسپاری، به تو باز می گردانند؛ و کسانی هستند که اگر یک دینا رهم به آنان بسپاری، به تو باز نمی گردانند؛ مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده (و بر آنها مسلط) باشی، این بخاطر آن است که می گویند: ما در برابر امیین [غیر یهود ]مسؤول نیستیم. و بر خدا دروغ می بندند؛ در حالی که می دانند (این سخن دروغ است).

روایات