فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امانت موسی (علیه السلام) در رسالت الهی

و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم أن أدوا الی عباد الله انی لکم رسول أمین؛(309) ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان آمد، (و به آنان گفت: امور) بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امینی برای شما هستم!

ارزش و فایده امانت بالاتر از مال

و أوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و أحسن تأویلاً(310) و هنگامی که پیمانه می کنید، حق پیمانه را ادا نمایید، و با ترازوی درست وزن کنید! این برای شما بهتر، و عاقبتش نیکوتر است.

گناه خیانت در امانت

و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً فرهن مقبوضه فان أمن بعضکم بعضاً فلیود الذی اوتمن أمنته و لیتق الله ربه و لا تکتموا الشهده و من یکتمها فانه ءاثم قلبه و الله بما تعملون علیم؛(311) و اگر در سفر بودید، و نویسنده ای نیافتید، گروگان بگیرید! (گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد.) و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی خود را بموقع) بپردازد؛ و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می دهید، داناست.