فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بروز امانت حضرت موسی (علیه السلام) در برخورد با دختران شعیب

قالت احدات ما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(308) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است!.

امانت موسی (علیه السلام) در رسالت الهی

و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم أن أدوا الی عباد الله انی لکم رسول أمین؛(309) ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان آمد، (و به آنان گفت: امور) بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امینی برای شما هستم!

ارزش و فایده امانت بالاتر از مال

و أوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و أحسن تأویلاً(310) و هنگامی که پیمانه می کنید، حق پیمانه را ادا نمایید، و با ترازوی درست وزن کنید! این برای شما بهتر، و عاقبتش نیکوتر است.