فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امانت داری کارگر

قالت احدات ما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(306) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است)!

لزوم مراعات امانت در تجارت

و الی مدین أخاهم شعیباً قال یقوم اعبدواالله مالکم من اله غیره قد جاءتکم بینه من ربکم فأوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس أشیاء هم و لا تفسدوا فی الأرض بعد اصلحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین؛(307) و به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم)؛ گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابراین، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید!

بروز امانت حضرت موسی (علیه السلام) در برخورد با دختران شعیب

قالت احدات ما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(308) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است!.