فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امین بودن انبیاء

أبلغکم رسالات ربی و أنالکم ناصپپپپح أمین؛(305) رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم؛ و من خیر خواه امینی برای شما هستم.

امانت داری کارگر

قالت احدات ما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(306) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است)!

لزوم مراعات امانت در تجارت

و الی مدین أخاهم شعیباً قال یقوم اعبدواالله مالکم من اله غیره قد جاءتکم بینه من ربکم فأوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس أشیاء هم و لا تفسدوا فی الأرض بعد اصلحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین؛(307) و به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم)؛ گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابراین، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید!