فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امانتداری از صفات مؤمنین

و الذین هم لا ماناتهم و عهدهم راعون؛(304) و آنها [مؤمنین کسانی هستند] که امانتها و عهده خود را رعایت می کنند.

امین بودن انبیاء

أبلغکم رسالات ربی و أنالکم ناصپپپپح أمین؛(305) رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم؛ و من خیر خواه امینی برای شما هستم.

امانت داری کارگر

قالت احدات ما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(306) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است)!