فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت باز گرداندن امانت

ان الله یأمرکم أن تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیراً(303) خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می دهد! خداوند، شنوا و بیناست.

امانتداری از صفات مؤمنین

و الذین هم لا ماناتهم و عهدهم راعون؛(304) و آنها [مؤمنین کسانی هستند] که امانتها و عهده خود را رعایت می کنند.

امین بودن انبیاء

أبلغکم رسالات ربی و أنالکم ناصپپپپح أمین؛(305) رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم؛ و من خیر خواه امینی برای شما هستم.