فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اندازه نکوست

اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

جاذبه و دافعه

نه چندان درشتی کن که از تو سیر شوند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر گردند
سعدی

میانه روی

زکار زمانه میانه گزین چو خواهی که یابی زخلق آفرین
فردوسی