فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در خلقت

امام صادق (علیه السلام): اعتبر بهذه الحر و البرد کیف یتعاوران العالم و یتصرفان، هذا التصرف فی الزیاده و النقصان و الاعتدال لاقامه هذه الأزمنه الأربعه من السنه و ما فیهما من المصالح؛(292) به گرما و سرما بنگر که چگونه چرخ نظام جهان را به گردش در می آورند و خود نیز در گردش اند. این گردش در فزونی و کاستی و اعتدال، برای برقرار ماندن فصل های سالم و مصالحی است که در آن دو است.

داستانها

انسان کامل

عمرو بن العاص، دو پسر داشت یکی به نام عبدالله و دیگری محمد. پسر دومی یعنی محمد، هم تیپ پدرش بود، اهل دنیا و دنیا پرست و ریاست طلب، و همیشه به پدر خود توصیه می نمود که هرگز به جانب حضرت علی (علیه السلام) نرو که از وی خیری نخواهی دید و در عوض از پیوستن و کمک به معاویه هیچ گاه کوتاهی مکن!
اما عبدالله، به عکس محمد، نجیب بود و هنگامی که پدرش عمرو با او مشورت می نمود، پدر را به جانب علی (علیه السلام) متوجه می نمود. عبدالله به جنبه های عبادی نیز تمایلی داشت. یکی روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در راه به او رسید و فرمودند: عبدالله! به من چنین خبر داده اند که تو شبها تا صبح عبادت می کنی و روزها را روزه می گیری؟ عرض کرد: بله یا رسول الله! درست همین طور است. حضرت فرمودند: ولی من چنین نیستم و قبول هم ندارم و این درست نیست.
انسان باید معتدل باشد، افراط و تفریط نکند، همه چیزش هماهنگ باشد، هم عبادتش به اندازه باشد، هم به کار و زندگی اش برسد، هم روابط اجتماعی اش را حفظ کند تا بشود انسان کامل.(293)