فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مرز اعتدال

قال الامام الحسن عسکری (علیه السلام): و للا قتصاد مقداراً فان زاد علیه فهو بخل؛(291) اعتدال و صرفه جوئی در مصرف مال، اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است.

اعتدال در خلقت

امام صادق (علیه السلام): اعتبر بهذه الحر و البرد کیف یتعاوران العالم و یتصرفان، هذا التصرف فی الزیاده و النقصان و الاعتدال لاقامه هذه الأزمنه الأربعه من السنه و ما فیهما من المصالح؛(292) به گرما و سرما بنگر که چگونه چرخ نظام جهان را به گردش در می آورند و خود نیز در گردش اند. این گردش در فزونی و کاستی و اعتدال، برای برقرار ماندن فصل های سالم و مصالحی است که در آن دو است.

داستانها