فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عاقبت اعتدال

امام علی (علیه السلام): ما عال من اقتصد؛(289) هر که میانه روی پیشه سازد، گرفتار فقر نشود.

تأثیر اعتدال در غناویی نیازی

امام صادق (علیه السلام): ضمنت لمن اقتصد أن لایفتقر؛(290) من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.

مرز اعتدال

قال الامام الحسن عسکری (علیه السلام): و للا قتصاد مقداراً فان زاد علیه فهو بخل؛(291) اعتدال و صرفه جوئی در مصرف مال، اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است.