فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

و لیکن نفقتک علی نفسک و عیالک فصداً؛(287) حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: نسبت به مصارف ر مالی درباره عیان خود معتدل و میانه رو باش! وجود طبقه معتدل در هر نسل

فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین؛(288) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در هر نسلی طبقه معتدلی وجود دارد که جلوی افراط کاری غلو کنندگان را و نسبت هایی را که مردم مبطل و مخالف ایجاد می کنند، می گیرند.

عاقبت اعتدال

امام علی (علیه السلام): ما عال من اقتصد؛(289) هر که میانه روی پیشه سازد، گرفتار فقر نشود.

تأثیر اعتدال در غناویی نیازی

امام صادق (علیه السلام): ضمنت لمن اقتصد أن لایفتقر؛(290) من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.