فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اعتدال راه مستقیم

الیمین و الشمال مضله و الطریق الوسطی هی الجاده؛(286) علی (علیه السلام) فرمودند: راست روی و چپ روی گمراه کننده است و راه راست مستقیم است.

دستور به اعتدال

و لیکن نفقتک علی نفسک و عیالک فصداً؛(287) حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: نسبت به مصارف ر مالی درباره عیان خود معتدل و میانه رو باش! وجود طبقه معتدل در هر نسل

فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین؛(288) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در هر نسلی طبقه معتدلی وجود دارد که جلوی افراط کاری غلو کنندگان را و نسبت هایی را که مردم مبطل و مخالف ایجاد می کنند، می گیرند.