فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جاهل و پرهیز از اعتدال

لایری الجاهل الامفرطاً أو مفرطاً؛ جاهل همیشه دچار تندروی و کندروی است.(285)

اعتدال راه مستقیم

الیمین و الشمال مضله و الطریق الوسطی هی الجاده؛(286) علی (علیه السلام) فرمودند: راست روی و چپ روی گمراه کننده است و راه راست مستقیم است.

دستور به اعتدال