فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در زندگی

امام باقر (علیه السلام): الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه؛(283) همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایی در پیشامدهای ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگی است.

رعایت اعتدال

المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل؛(284) مسلمان هر گاه خشم گیرد یا از مرز حق و انصاف بیرون نگذارد و چون خوشحال باشد به تباهی و نادرستی نگراید.

جاهل و پرهیز از اعتدال

لایری الجاهل الامفرطاً أو مفرطاً؛ جاهل همیشه دچار تندروی و کندروی است.(285)